Scorecard

Event

Tournament Scoring Format No. of Sets Date Ball Change
2. Bundesliga Herren Nord Classic Match-Tiebreak 3 July 25, 2021 11/13

Match

Players Toss Serve Starts Left
1 Stefan Seifert × ×
2 Tak Khunn Wang ×

Result

Time Started: 11:13
Time Finished: 13:12
Duration: 02:00

Winner Sets
Stefan Seifert 6 7
3 6(6)

Statistics

Stefan Seifert Tak Khunn Wang
Set 1 Set 2 Total Set 1 Set 2 Total
Aces 1 1 2 0 1 1
Double Faults 2 1 3 1 0 1
1st Serve % 16/29 (55%) 27/43 (62%) 43/72 (59%) 18/26 (69%) 27/41 (65%) 45/67 (67%)
2nd Serve % 11/13 (84%) 15/16 (93%) 26/29 (89%) 7/8 (87%) 14/14 (100%) 21/22 (95%)
1st Serve Pts Won 13/16 (81%) 18/27 (66%) 31/43 (72%) 10/18 (55%) 15/27 (55%) 25/45 (55%)
2nd Serve Pts Won 8/11 (72%) 6/15 (40%) 14/26 (53%) 5/7 (71%) 9/14 (64%) 14/21 (66%)
1st Return Pts Won 8/18 (44%) 12/27 (44%) 20/45 (44%) 3/16 (18%) 9/27 (33%) 12/43 (27%)
2nd Return Pts Won 2/7 (28%) 5/14 (35%) 7/21 (33%) 3/11 (27%) 9/15 (60%) 12/26 (46%)
Total Pts Won 32/55 (58%) 41/84 (48%) 73/139 (52%) 23/55 (41%) 43/84 (51%) 66/139 (47%)

Set 1

Time Started: 11:13
First Server: Stefan Seifert

Games Ball Change
Server # 1 2
Sei 1 / / /. /. 1
Wan 2 / . 2
/ / / /
Sei 3 . /. / /. . / 3
/ D
Wan 4 / / / / 1
/
Sei 5 . / /. / . /. / 4
/ D /
Wan 6 . /. / /. /. / / 2
/ / D /
Sei 7 / A / / 5
/ /
Wan 8 / /. /. . / 3
/ /
Sei 9 . /. / /. / 6
/

Set 2

Time Started: 11:56
First Server: Tak Khunn Wang

Games Ball Change
Server # 1 2
Wan 1 /. / 1
/ / / /
Sei 2 / . . / 1
D / / /
Wan 3 /. /. . /. / 2 ×
/
Sei 4 / / /. / 2
Wan 5 / /. / A 3
Sei 6 . 4
/ / / /
Wan 7 /. /. . / . 3
/ / / / /
Sei 8 / . A /. . / / 4
/ / /
Wan 9 / / / . /. 5
/
Sei 10 / . /. / /. / 5
/ / /
Wan 11 / / / / 6
/ /
Sei 12 / . / / . / 6
/ /
Wan 13 / . /. . /. / /. . / 7
/ / / / / / / /